UEC Tortosa – Escalada i Alpinisme

Secció escalada de la UEC Tortosa

FORA DE TERMINI

7 març 2012 per uec tortosa

CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA CONSERVACIÓ, EQUIPAMENT I RENOVACIÓ DE VIES D’ESCALADA.

1.- QUE ÉS UNA SUBVENCIÓ PER A EQUIPAMENTS
La Comissió d’Equipaments d’Escalada de la FEEC té encomanada l’adjudicació de subvencions per a la realització de renovacions d’instal·lacions antigues o equipaments per a la docència, els quals hauran d’ésser sol·licitats a la FEEC per mitjà d’una entitat federada, tot presentant un projecte complert de l’equipament.
Aquestes subvencions s’adjudicaran seguint els criteris fixats al Reglament de la Comissió.
Les subvencions es materialitzaran en forma de:
-Material (ancoratges)
-Màquina Perforadora i altres accessòries
-Suport tècnic (equipadors)
-Assessorament tècnic (coneixements i formació)

2.-QUI POT SOL·LICITAR AQUESTES SUBVENCIONS
Podran demanar aquestes subvencions:
-Les entitats federades (clubs)
-Un mínim de tres persones, també federades, que ho sol·licitin per mitjà d’un club o entitat.
Existirà un model de sol·licitud i caldrà omplir un full per a cada equipament.

3.-CALENDARI:

3.1.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES
Els interessats podran adreçar els seus projectes a la FEEC fins el proper 12 de març de 2012.

3.2.- TERMINI D’APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ DE PROJECTES
El 23 de març, com a màxim, la Comissió d’Equipaments decidirà quins projectes rebran subvenció; ho comunicarà als interessats i els hi farà el lliurament dels materials necessaris.

3.3.- TERMINI DE REALITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS
Les tasques dels equipaments es faran durant l’any 2012.

3.4.- TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE MEMÒRIES
Les persones o entitats que hagin realitzat algun equipament subvencionat per la FEEC hauran de presentar una petita memòria del mateix en el termini que va des del final de l’actuació fins a la data màxima el 10 de desembre del mateix any, a fi que la Comissió d’Equipaments pugui presentar la memòria final de l’exercici abans de finalitzar l’any.

4.-REQUISITS O CRITERIS QUE HAN DE COMPLIR LES ZONES O VIES A EQUIPAR
Els projectes hauran de presentar-se per mitjà dels fulls de sol·licitud (un full per a cada via o sector esportiu a equipar).
En aquests fulls hi figuraran les següents dades:
-Club o Entitat que avala o sol·licita l’equipament.
-Persones responsables del equipament.
-Persones que realitzaran el projecte.
-Lloc o zona del equipament.
-Nom de la via o sector.
-Lloc en concret de la via que es va a renovar (reunions, assegurances o ancoratges, ràpel, etc.).
-Motius que s’argumenten pel canvi d’ancoratges:
*Trencament o arrencament de l’ancoratge
*Precarietat
*Important número de persones que fan la via i aquesta té un equipament antic
*Bellesa de l’itinerari, però que no es repeteix donat el seu estat perillós
*Revalorització d’una zona que ha caigut a l’oblit.
*Interès esportiu
*Altres motius
-En tot cas convé comptar amb l’aprovació dels primers equipadors de la via o zona.
-Caldrà respectar les possibles limitacions a la intervenció derivades de regulacions de caràcter mediambiental, de propietat o altres.

5.-MATERIALS A INSTAL·LAR
Els materials a utilitzar seran sempre INOXIDABLES.
Preferentment es donarà prioritat als parabolts i tant sols en llocs amb una corrosió extraordinària, punts d’assegurança molt especials o en itineraris d’escalada esportiva es podrà demanar la instal·lació d’ancoratges químics.
Com a norma general, per a les assegurances de via s’instal·larà parabolt inoxidable de 10 mm de diàmetre per 10-12 cms de longitud amb xapa també inoxidable.
Per a les reunions s’instal·larà dos parabolts de 12 m/m de diàmetre per 10-12 cms de longitud amb xapes proveïdes d’anelles, tot el conjunt també inoxidable.
Els ràpels que coincideixin amb una via, les “reunions-rapel” estaran constituïdes preferentment per dos ancoratges M-12 units per una cadena en forma de “V” amb una anella al mig. Tot el conjunt també inoxidable. Al costat del ràpel s’instal·larà també un ancoratge M-12 INOX. Per refermar la instal·lació i facilitar les maniobres dels que pugen i dels que baixen.
Com a norma general, qualsevol instal·lació de ràpel tindrà sempre, en qualsevol cas 2 parabolts M-12 amb xapa, 2 trams de cadena en “V” i anella central. Tot en material inoxidable.

6.- QUI REALITZA ELS EQUIPAMENTS
Les persones responsables de l’equipament i que intervinguin al mateix, seran de reconeguda experiència i professionalitat. També faran constar al full de sol·licitud un currículum sobre la seva experiència en matèria d’equipaments.
Si el sol·licitant no disposa de personal qualificat, la Comissió d’Equipaments decidirà les persones que intervindran a l’equipament.
Els equipaments seran supervisats per membres de la Comissió.

FORMULARIS PER LA SUBVENCIÓ.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.